Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Danh mục văn bản


Số văn bản 
Tên văn bản 
Cơ quan ban hành 
Ngày ban hành 
Tải về 
53/2014/QH13Luật công chứngQuốc hội20/06/2014 taive
43/2013/QH13Luật đấu thầuQuốc hội26/11/2013 taive
40/2013/QH13Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyQuốc hội22/11/2013 taive
29/2013/QH13Luật Khoa học công nghệQuốc hội18/06/2013 taive
08/2012/QH13Luật giáo dục đại họcQuốc hội01/01/2013 taive
01/2011/QH13Luật lưu trữQuốc hội11/11/2011 taive
58/2010/QH12Luật viên chứcQuốc hội15/11/2010 taive