1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng:

-    Năm học 2015- 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014- 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2012- 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011- 2012   (chi tiết)

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của nhà trường:

-    Năm học 2015- 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014- 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2012- 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011- 2012   (chi tiết)

3. Công khai cơ sở vật chất của nhà trường:

-    Năm học 2015- 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014- 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2012- 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011- 2012   (chi tiết)

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường:

-    Năm học 2015- 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014- 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2012- 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011- 2012   (chi tiết)

5. Công khai tài chính của nhà trường:

-    Năm học 2015- 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014- 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2012- 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011- 2012   (chi tiết)