Công khai cam kết chất lượng đào tạo

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ khóa 2018 đến nay (Chi tiết)

Thông tin khảo sát việc làm năm 2017, 2018 (Chi tiết)

II. BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng:

-    Năm học 2019 - 2020  (chi tiết)

-    Năm học 2018 - 2019  (chi tiết)

-    Năm học 2017 - 2018  (chi tiết)

-    Năm học 2016 - 2017   (chi tiết)

-    Năm học 2015 - 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014 - 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2013 - 2014   (chi tiết)

-    Năm học 2012 - 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011- 2012   (chi tiết)

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của nhà trường:

-   Năm học 2019 - 2020   (chi tiết)

-   Năm học 2018 - 2019   (chi tiết)

-   Năm học 2017 - 2018   (chi tiết)

-   Năm học 2016 - 2017   (chi tiết)

-    Năm học 2015 - 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014 - 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2013 - 2014   (chi tiết)

-    Năm học 2012 - 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011 - 2012   (chi tiết)

3. Công khai cơ sở vật chất của nhà trường:

-    Năm học 2019 - 2020   (chi tiết)

-    Năm học 2018 - 2019   (chi tiết)

-    Năm học 2017 - 2018   (chi tiết)

-    Năm học 2016 - 2017   (chi tiết)

-    Năm học 2015 - 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014 - 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2013 - 2014   (chi tiết)

-    Năm học 2012 - 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011 - 2012   (chi tiết)

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường:

-    Năm học 2019 - 2020   (chi tiết)

-    Năm học 2018 - 2019   (chi tiết)

-    Năm học 2017 - 2018   (chi tiết)

-    Năm học 2016 - 2017   (chi tiết)

-    Năm học 2015 - 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014 - 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2013 - 2014   (chi tiết)

-    Năm học 2012 - 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011 - 2012   (chi tiết)

5. Công khai tài chính của nhà trường:

-    Năm học 2019 - 2020   (chi tiết)

-    Năm học 2018 - 2019   (chi tiết)

-    Năm học 2017 - 2018   (chi tiết)

-    Năm học 2016 - 2017   (chi tiết)

-    Năm học 2015 - 2016   (chi tiết)

-    Năm học 2014 - 2015   (chi tiết)

-    Năm học 2013 - 2014   (chi tiết)

-    Năm học 2012 - 2013   (chi tiết)

-    Năm học 2011 - 2012   (chi tiết)