Hệ thống thông tin khoa học

Hội thảo Khoa học

DANH MỤC HỘI THẢO KHOA HỌC (GIAI ĐOẠN 2011-2023)

 

STT

Tên Hội thảo

Cấp

Thời gian

Kỷ yếu

(nếu có)

1

Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo yêu cầu đào tạo tín chỉ

Trường

22/4/2011

Kỷ yếu HT “Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo yêu cầu đào tạo tín chỉ”

2

Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập Trường “Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo GVMN trình độ cao đẳng”

Liên trường

9/2012

Kỷ yếu HT “Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo GVMN trình độ cao đẳng”

3

Hoạt động NCKH của SV trong các trường sư phạm – Thực trạng và giải pháp

Liên trường

12/12/2014

Kỷ yếu HT khoa học “Hoạt động NCKH của SV trong các trường sư phạm – Thực trạng và giải pháp”

4

Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo tín chỉ

Trường

08/12/2015

Kỷ yếu HT “Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo tín chỉ”

5

Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện ký năng thực hành chuyên ngành cho SV CĐSPTƯ Nha Trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Liên

Trường

28/01/2016

Kỷ yêu HT “ Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện ký năng thực hành chuyên ngành cho SV CĐSPTƯ Nha Trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

6

Hoạt động NCKH của giảng viên khoa Nghệ thuật – Thực trạng và giải pháp

Khoa

06/12/2016

Kỷ yếu HT “Hoạt động NCKH của giảng viên khoa Nghệ thuật – Thực trạng và giải pháp”

7

Công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường CĐSPTƯ Nha Trang – Thực trạng và giải pháp

Liên

Trường

27/12/2016

Kỷ yếu HT “Công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường CĐSPTƯ Nha Trang – Thực trạng và giải pháp”

8

Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Trường CĐSPTƯ Nha Trang

Khoa

23/3/2017

Kỷ yếu HT “Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Trường CĐSPTƯ Nha Trang

9

Hội thảo hữu nghị sinh viên Việt Nam – Đan Mạch

Liên Trường

03/5 – 11/5/2017

 

10

Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS-SV trong các cơ sở giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu thời kì hội nhập – Thực trạng và giải pháp

Liên

trường

08/6/2017

Kỷ yếu HT “Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS-SV trong các cơ sở giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu thời kì hội nhập – Thực trạng và giải pháp”

11

Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Trường: “Xây dựng chuẩn đầu ra ngành GDMN trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội”

Liên trường

25/9/2017

Kỷ yếu HT “Xây dựng chuẩn đầu ra ngành GDMN trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội”

12

HT hữu nghị sinh viên Việt Nam – Đan Mạch (lần 2)

Liên Trường

12/11 – 23/11/2018

 

13

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non – Thực trạng và giải pháp

Liên Trường

26/9/2019

Kỷ yếu HT “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non – Thực trạng và giải pháp”

14

Công tác tư vấn, hỗ trợ học tập cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non- Thực trạng và giải pháp

Khoa

6/2020

Kỷ yếu HT “Công tác tư vấn, hỗ trợ học tập cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non- Thực trạng và giải pháp”

15

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khoa GDPT

Khoa

7/2020

Kỷ yếu HT “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khoa GDPT”

16

Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trong các trường sư phạm -Thực trạng và giải pháp

Liên trường

5/2021

Kỷ yếu HT “Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trong các trường sư phạm. Thực trạng và giải pháp”

17

Lồng ghép giới trong giáo dục mầm non – Thực trạng và giải pháp

Liên trường

9/2022

Kỷ yếu HT “Lồng ghép giới trong giáo dục mầm non – Thực trạng và giải pháp”

18

Văn hóa học đường của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang – Thực trạng và giải pháp

Trường

6/2023

Kỷ yếu HT “ Văn hóa học đường của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang – Thực trạng và giải pháp”