Văn bản

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 23/09/2020

- Số văn bản: 112/2020/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại