Văn bản

Quy chế phân loại lao động và bình xét, đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng (2019)

Ngày đăng: 31/01/2019

- Số văn bản:

- Loại văn bản: Văn bản - Biểu mẫu

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại