Văn bản

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008

Ngày đăng: 24/11/2017

- Số văn bản: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại