Văn bản

Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Ngày đăng: 24/11/2017

- Số văn bản: 19 /2012/TT-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại