Văn bản

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật

Ngày đăng: 23/12/2021

- Số văn bản: 1100/QĐ-TTg

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại