Văn bản

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một sổ điều của Nghị định sổ 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ

Ngày đăng: 24/11/2017

- Số văn bản: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý Học sinh - sinh viên


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại