Văn bản

Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 07/11/2018

- Số văn bản: 16/2015

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại