Văn bản

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Gáo dục

Ngày đăng: 21/07/2020

- Số văn bản: 84/2020/NĐ-CP

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tổ chức cán bộ


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại