Văn bản

Quyết định Về việc ban hành “Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường CĐSP Trung ương- Nha Trang trong đào tạo theo tín chỉ”

Ngày đăng: 17/01/2018

- Số văn bản: 454/QĐ-CĐSPTWNT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Quản lý khoa học


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại