Thông tin lãnh đạo Trường

PhoHieuTruong-NguyenTuyetLan Bà: NGUYỄN TUYẾT LAN - PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

Điện thoại: 02583.833.994

Email: ntlan@sptwwnt.edu.vn

- Là người đại diện, chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ tài khoản của Nhà trường. 

- Quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Trường: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng, bộ máy tổ chức, đội ngũ.