SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG
 
Sứ mạng: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non; trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục trẻ em.
 
Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giáo dục Mầm non, nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục trẻ em có uy tín trong và ngoài nước.
 
Mục tiêu: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về Giáo dục Mầm non đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục trẻ em có uy tín.
 
Giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, chất lượng, sáng tạo