Lĩnh vực

Danh mục văn bản

Số văn bản 
Tên văn bản 
CQ ban hành 
Tải về 
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư Hên tịch hướng dẫn thực hiện một sổ điều của Nghị định sổ 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủBộ giáo dục và Đào tạo taive
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008Bộ giáo dục và Đào tạo taive
10/2016/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo taive
204/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư năm 2016Chính phủ taive
14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phíBộ giáo dục và Đào tạo taive
01/2015/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳngBộ giáo dục và Đào tạo taive
16/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quyBộ giáo dục và Đào tạo taive
86/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sử giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trơ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Chính phủ taive
86/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021Chính phủ taive
49/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015Chính phủ taive
Page 1 of 4 (31 items)Prev[1]24Next