Lĩnh vực

Danh mục văn bản

Số văn bản 
Tên văn bản 
CQ ban hành 
Tải về 
55 /2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại họcBộ giáo dục và Đào tạo taive
46 /2011/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa họcBộ giáo dục và Đào tạo taive
22/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệpBộ giáo dục và Đào tạo taive
280/QĐ-CĐSPTWNT Quyết định Ban hành “Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang”Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang taive
17/VBHN-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉBộ giáo dục và Đào tạo taive
57/2012/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo taive
43/2007/QĐ-BGD&ĐT Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”Bộ giáo dục và Đào tạo taive