HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

1. Có ý thức phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng và Nhà nước.

4. Phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tỉ mỉ, hòa nhã và lịch thiệp.


Những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, viên chức Trường CĐSPTW - Nha Trang (File đính kèm)