PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

I. GIỚI THIỆU

            Phòng Tổ chức - Cán bộ được thành lập vào tháng 6/2008 trên cở sở Phòng Tổ chức – Hành chính tách ra.

            Số lượng cán bộ, viên chức hiện nay: 03 người

 

Ths. Ngô Thị Kim Oanh

Trưởng phòng

II. CHỨC NĂNG

Tham mưu hiệu trưởng trong việc quản lý,chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, công tác pháp chế và thanh tra.

III. NHI ỆM VỤ

1. Công tác tổ chức cán bộ

-  Xây dựng phương án về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xác định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngữ cán bộ viên chức trong nhà trường.

-  Quản lý, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong nhà trường , đồng thời đề xuất bổ sung điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị.

-  Tổ chức triển khai kế hoạch và thực hiện các mặt công tác về cán bộ như: tuyển dụng, tập sự, thử việc, điều động thuyên chuyển cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ viên chức và hợp đồng lao động theo chế độ hiện hành của Nhà nước và qui chế của nhà trường.

-  Quản lý nhân sự như: biên chế cán bộ, hồ sơ lý lịch, tư tưởng đạo đức… đồng thời thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhà trường.

-  Để nghị hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật xen xét các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong nhà trường.

-  Nghiên cứu đề xuất Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của trường đối với CBVC và người lao động

-  Giúp Hiệu trưởng xây dựng quy chế, tổ chức triển khai các mặt hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường Cao đẳng.

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai thực hiện các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.

2. Công tác thi đua – khen thưởng

-  Thường trực công tác thi đua – khen thưởng trong nhà trường

-  Triển khai bình xét thi đua hằng năm, làm báo cáo thi đua cho trường và thi đua Khối.

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hình thức khen thưởng và làm thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp.

3. Công tác bảo hiểm xã hội

-  Quản lý sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ viên chức trong nhà trường

-  Cập nhật chính xác các thông tin vào sổ như: nâng lương, chuyển gạch, phụ cấp…và làm các thủ tục giải quyết chế độ chính sách như: nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác…

4. Công tác pháp chế

-  Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật cho CBVC.

-  Hệ thống và cập nhật các loại văn bản qui định của ngành còn hiệu lực áp dụng.

-  Thẩm định thể thức, trình tự, thủ tục ban hành các loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản trong phạm vi nhà trường.

-  Kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư – lưu trữ trong nhà trường.