Phòng - ban >> Phòng Quản lý khoa học - ĐBCL

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
 Văn phòng : 058.540086


I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Phòng QLKH-ĐBCL được tách ra từ phòng Đào tạo & NCKH từ tháng 12 năm 2004.

- Số cán bộ, chuyên viên đang công tác tại phòng: 04 người 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động đảm bảo chất lượng và quan hệ hợp tác quốc tế.        

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý khoa học, công nghệ

a) Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;  

b) Làm thủ tục đăng ký các dự án, đề tài NCKH; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm; 

c) Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ với các đơn vị trong Nhà trường; Tư vấn, đề xuất biện pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo và thực tiễn giáo dục; 

d) Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;

đ) Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; 

e) Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong HSSV; 

g) Thường trực Hội đồng khoa học Trường;

h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

i) Xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường;        

k) Xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai hội thi Giảng viên dạy giỏi hàng năm;           

l) Phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, thiết bị vật tư, kinh phí, các chế độ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.    

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình cho công tác đảm bảo chất lượng  của Nhà trường;

c) Thường trực Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Trường;

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường;

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng và Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường về công tác kiểm định chất lượng giáo dục Trường;   

e) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Cập nhật, phổ biến các văn bản về Kiểm định chất lượng;

h) Định kỳ báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng;

i) Phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành các đợt khảo sát điều tra phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

2.3. Nhiệm vụ về công tác quan hệ hợp tác quốc tế:

a) Phụ trách công tác quan hệ hợp tác quốc tế của Trường;

b) Đề xuất định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường; 

c) Xây dựng kế hoạch thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức các chuyên đề, hội thảo, mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm; tiếp nhận và tổ chức dịch tài liệu phục vụ chuyên đề;

d) Tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định của Nhà nước, Nhà trường;

đ) Lập chương trình, tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan, du lịch, bảo đảm hoạt động và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

e) Tổ chức lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị trong Trường về hợp tác quốc tế; phối hợp các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế;

g) Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định; 

h) Phối hợp các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến công tác quan hệ quốc tế theo quy định hiện hành;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Quan hệ hợp tác quốc tế được Hiệu trưởng giao.  

III. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên: Tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu 31 đề tài và 7 dự án cấp Bộ, 90 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 205 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

2. Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức tại các nước Hàn Quốc, Mỹ, Lào , Singapore , Úc , Canada , tổ chức VSO, tổ chức Y tế Hà Lan II… Xúc tiến các hoạt  động kết nghĩa với Trường Cao đẳng Keimyung (Hàn Quốc), Trường Cao đẳng và Đại học Ngoại ngữ Kyung Bok (Hàn Quốc), Trường Trung học Sư phạm Đồng Khăm Xạng (CHDCND Lào).

Tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

 

Ký kết văn bản hợp tác với Trường CĐ KeiMyung - Hàn Quốc

 

Đón Bộ trưởng Bộ giáo dục nước CHDCND Lào

 

THÀNH TÍCH: 9 lượt cán bộ của phòng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giảng viên giỏi, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 1 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.

 

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ