Phòng - ban >> Phòng Đào tạo

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

Văn phòng : 058.3835081

1. Giới thiệu

-        Năm học 1987 - 1988, tổ Giáo vụ - đơn vị tiền thân của Phòng Đào tạo được thành lập.

-        Năm học 1989 - 1990, trên cơ sở nhân sự của Tổ Giáo vụ, nhà trường thành lập Phòng Giáo vụ, sau đó đổi tên thành Phòng Đào tạo.

-        Năm 1996, Phòng Đào tạo được bổ sung chức năng, nhiệm vụ thành Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học.

-        Tháng 12/2004, do nhu cầu phát triển về qui mô đào tạo và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học được tách ra thành 2 đơn vị độc lập: Phòng Đào tạo và Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế.

-        Số lượng cán bộ viên chức 06

 2. Chức năng – Nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo trong nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

-        Nghiên cứu đề xuất mục tiêu, quy mô và các loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, phương thức đào tạo của trường theo kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn.

-        Tiến hành xây dựng, quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, kiến tập, thực tập sư phạm từng học kỳ, năm học, khóa học cho tất cả các loại hình đào tạo, các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

-        Lập thời khóa biểu từng tháng, học kỳ, năm học, khóa học trong toàn trường. Chịu trách nhiệm bố trí giảng đường cho các lớp học. Phối hợp với khoa, bộ môn lập kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng; đề xuất các yêu cầu bảo đảm cho việc dạy và học.

-        Dựa trên các văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo tiến hành thể chế hóa thành các nội quy, quy chế của nhà trường để áp dụng cho việc giảng dạy, học tập. Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện  kế hoạch, nội quy, quy chế đào tạo, kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết phải điiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

-        Đề xuất và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh chính quy và không chính quy, thi tốt nghiệp, thi học kỳ, thi học phần… theo đúng quy chế của Bộ và quy định của Nhà trường.

-        Phối hợp với các Khoa triển khai những công việc liên quan đến công tác đào tạo như: Xây dựng chương trình môn học, kế hoạch giảng dạy, học tập, quy trình thực tập, kiến tập… theo đúng quy chế đào tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường.

-        Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo vụ, công tác giảng dạy của giảng viên, kiểm tra việc thực hiện tiến độ đào tạo của các Khoa. Quản lý kết quả học tập của sinh viên trong toàn trường.

-        Trực tiếp quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, xác nhận kết quả học tập cho sinh viên. Phối hợp cùng với các Khoa, Phòng có liên quan, tổ chức lễ khai giảng, tổng kết, tuần giáo dục công dân đầu năm học, làm các thủ tục tốt nghiệp cho sinh viên.

-        Phối hợp với các Phòng, Khoa và đơn vị  chức năng để giải quyết các vấn đề về công tác cán bộ. sinh viên, các hợp đồng đào tạo và các công việc khác có liên quan đến công tác đào tạo trong phạm vi đơn vị quản lý.

-        Phối hợp với các Khoa, Phòng có liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên toàn trường.

-        Quản lý, đề xuất trang bị, bổ sung các vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và giảng dạy học tập trong Nhà trường. Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả vật tư, thiết bị, thuộc phạm vi quản lý.

-        Phối hợp với các đơn vị thuộc trường có liên quan trong việc quản lý, thống kê giờ giảng của giảng viên trong năm học.

-        Tổ chức đào tạo môn học giáo dục quốc phòng cho sinh viên.

-        Tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài học tại trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-        Tổ chức các hoạt động và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ