Phòng - ban >> Ban Kế hoạch Tài chính

 BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại: 058-3836790

 

Giới thiệu

Ban Kế hoạch – Tài chính tiền thân là Tổ Kế hoạch – Tài chính hoạt động ngay từ ngày thành lập trường, đến tháng 6 năm 2008 nâng cấp lên Ban Kế hoạch – Tài chính.

Trưởng ban – Kế toán trưởng : TRẦN THỊ BÉ TÌNH

Tổng số cán bộ:                              06 cán bộ

Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện các kế hoạch, công tác tài chính và kế toán của Nhà trường.

Nhiệm vụ

-          Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và trung hạn

-          Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm

-          Lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm

-          Công khai tài chính theo quy định

-          Quản lý các nguồn vốn trong Nhà trường

-          Theo dõi, quản lý thiết bị và tài sản cố định

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Nhân sự          

STT

Họ và tên

Liên hệ

1

Trần Thị Bé Tình

Trưởng ban


Email: betinh.khtc@sptwnt.edu.vn

2

Nguyễn Xuân Ánh

Phó Trưởng ban


Email: xuananh.khtc@sptwnt.edu.vn

3

Nguyễn Đăng Nam

Nhân viên


Email: ndnam.khtc@sptwnt.edu.vn

4

Hà Thị Hồng Nhung

Nhân viên


Email: nhnhung.khtc@sptwnt.edu.vn

5

Nguyễn Thị Năm

Nhân viên


Email: ntnam.khtc@sptwnt.edu.vn

6

Đặng Thị Tuyết Sa

Nhân viên


Email: dtsa.khtc@sptwnt.edu.vn

 

 

No data to display

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ