Mục tiêu nhiệm vụ

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG HOẠT ĐỘNG KHCN 2008-2010

Kết hợp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ.

Hoạt động khoa học công nghệ phải gắn liền và phục vụ công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Xây dựng hệ điều kiện chuẩn bị chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ: chương trình, tài liệu, quản lý đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị.

II. ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG KHCN 2008-2010

1. Nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo:

Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện chương trình (mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy – học) theo hướng “Chương trình được chuẩn hoá” và “Xây dựng yếu tố tham gia kiểm định chất lượng đào tạo”:

a) Nghiên cứu mục tiêu đào tạo liên thông trung cấp – cao đẳng – đại học: xác định mức độ kiến thức, kỹ năng tương ứng từng trình độ đào tạo phục vụ đào tạo liên thông;

b) Tập trung có trọng điểm đổi mới nội dung đào tạo (nghiên cứu thí điểm đổi mới nội dung một số môn);

c) Nghiên cứu nội dung giáo dục đại cương, chuyên nghiệp, giải quyết  mối quan hệ giữa giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, nhằm đa dạng, liên thông trong đào tạo;

d) Hình thành các chương trình nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực hoạt động xã hội, đạo đức nghề nghiệp nhằm gắn đào tạo với thực tiễn, bồi dưỡng phẩm chất cho sinh viên;

e) Đổi mới và đa dạng hoá nội dung đào tạo nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tự chọn chương trình chuyên sâu trong từng lĩnh vực; chuẩn bị chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

f) Nghiên cứu đổi mới quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm: nội dung, quy trình tổ chức thực tập sư phạm;

g) Tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại tiến tới liên kết đào tạo với các đơn vị quốc tế.

2. Nghiên cứu các giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học:  

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên; Tiếp cận việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ:

- Nghiên cứu thực hiện các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học: tăng giờ tự học, giảm giờ học trên lớp, tạo sự say mê học tập cho sinh viên; kết hợp việc học và làm việc theo nhóm, thảo luận, thực tập, thực tế, tập thuyết trình, tự làm việc với tài liệu, vận dụng linh hoạt các hình thức NCKH phù hợp trong sinh viên.

- Nghiên cứu thí điểm đổi mới PPDH theo hướng mở rộng dần: bộ môn, nhóm bộ môn -> khoa -> trường.

- Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

- Nghiên cứu ứng dụng CNTT, thiết bị công cụ hiện đại trong dạy học nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học một cách hiệu qủa.

- Nghiên cứu xây dựng môi trường giáo dục - nhà trường: công tác thư viện, cơ sở CNTT, phối hợp các biện pháp giáo dục…

Tóm lại: Tập trung triển khai những nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả việc đổi mới PPDH.

3. Nghiên cứu đổi mới công tác quản lý

Đổi mới nội dung, chương trình, PP phải gắn liền với đổi mới cơ chế quản lý:

- Xây dựng các quy định hoạt động, quy định phối hợp tổ chức các hoạt động;

- Nghiên cứu đổi mới quản lý đào tạo, hành chính….;

4. Nghiên cứu thực tiễn giáo dục - đào tạo

- Nhu cầu ngành nghề đào tạo mới: tìm hiểu, phân tích nhu cầu đào tạo nghề của xã hội (khảo sát nhu cầu thực tiễn của XH).

- Khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên đã tốt nghiệp do nhà trường ĐT

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn: địa phương, ngành học, đối tượng giáo dục…

5. Nghiên cứu triển khai nhiệm vụ khoa học, giáo dục - đào tạo ngành:

- Vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường.

- Vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, quản lý sinh viên.

- Yêu cầu đổi mới giáo dục của ngành, lĩnh vực đào tạo.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên….

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Duy trì đăng ký triển khai 2-3 đề tài khoa học cấp Bộ mới/ năm(4-5ĐT/ năm) 

2. Đẩy mạnh nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: mỗi năm thực hiện và nghiệm thu 5-7 đề tài cấp trường; 5-7 đề tài cấp phòng khoa; 7-10 sáng kiến kinh nghiệm.

3. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Triển khai kết hợp đồng thời các hình thức NCKH trong sinh viên:

     + 30 - 50 đề tài khoa học của sinh viên/ năm;

     + 5-6 bộ môn làm bài tập / năm

4. Đẩy mạnh và đổi mới việc biên soạn tài liệu, giáo trình: 10 tài liệu được biên soạn mới/ năm; phấn đấu biên soạn 1-2 giáo trình xuất bản, phát hành.

5. Tiếp tục tổ chức hội thi giảng viên giỏi hàng năm với sự định hướng, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường.