Định hướng phát triển

TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG
Ngày thành lập: 26 - 9 - 1987

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN


Để đáp ứng yêu cầu đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên giảng dạy các môn năng khiếu ở bậc phổ thông của cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế, Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2005 – 2010 là:

1. Mở rộng  qui mô đào tạo:
Tăng số lượng tuyển sinh hàng năm đối với hệ chính qui và không chính qui.
Mở thêm mã ngành đào tạo phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo:
Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo. Rèn luyện kỹ năng nghề, năng lực tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên.

3. Bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ - giảng viên:
Đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ - giảng viên để thực hiện mục tiêu tăng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng ngành nghề và đa dạng hoá trong đào tạo.

4. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Xây dựng thư viện điện tử; hoàn thiện dự án xây dựng Ký túc xá sinh viên và các công trình Giáo dục thể chất.

5. Tăng cường mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế.