Chức năng nhiệm vụ

TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG

Ngày thành lập: 26 - 9 - 1987


  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ


“Trường Cao đẳng  Sư phạm Trung ương Nha Trang có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ”


“Trường Cao đẳng  Sư phạm Trung ương Nha Trang, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng ”


Căn cứ quyết định số: 477/TTg ngày 24/7/1996 của Thủ Tướng Chính phủ nâng cấp Trường THSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ – Mẫu giáo TW2, và căn cứ  quyết định số: 350/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang:


Nhiệm vụ cụ thể:


1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trình độ cao đẳng: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Giáo dục đặc biệt phục vụ cho ngành học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với hình thức đào tạo chính quy và không chính quy.


2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ đào tạo và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước.


3.  Hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo quy định hiện hành của nhà nước.