Thông tin ban giám hiệu

HieuTruong-NguyenThiHang HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 02583.836.782

Email: hangnguyen272@gmail.com

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động và công tác của Nhà trường; quyết định các chủ trương lớn trên các mặt công tác của Trường; tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác: Công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính; Cơ sở vật chất , Dự án và Công tác đối ngoại với địa phương.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Hành chính – Quản trị.

- Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng trong Nhà trường theo quy định và theo lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Chủ tài khoản của Nhà trường.

 
PhoHieuTruong-NguyenTuyetLan PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Tuyết Lan

Điện thoại: 02583.833.994

Email: lannt06@gmail.com

- Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác: Công tác đào tạo, tuyển sinh; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đảm bảo chất lượng; công tác học sinh – sinh viên; các tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Công đoàn, các tổ chức Hội); công tác hành chính lễ tân.

- Thay mặt Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động các đơn vị: Phòng QLKH- HTQT, Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác sinh viên, Ban Quản lý ký túc xá, Thư viện, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Phổ thông, Khoa Đại cương, Trường Mầm non Thực hành và các Trung tâm của Nhà trường.

- Tham gia hoặc làm trưởng ban các ban chỉ đạo, hội đồng của Trường theo lĩnh vực công tác được Hiệu trưởng phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng

- Ký thay các văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền.