Khoa Việt Nam học & Quản trị văn phòng

KHOA VIỆT NAM HỌC & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Điện thoại: Văn phòng khoa: (058) 354 2658
Trung kế tổng đài: (058) 383 1166 - 49
E-mail:        vnh.qtvp@gmail.com

1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

Khoa Việt Nam Học và Quản Trị Văn Phòng được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-CĐSPTWNT ngày 12/08/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương-Nha Trang.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng:

Trực tiếp quản lý chuyên môn, quá trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch), chuyên ngành Quản trị Văn phòng trình độ trung cấp và cao đẳng.

2.2. Nhiệm vụ:  

a) Tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Trường, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Khoa; Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Nhà trường;     

b) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo của Nhà trường đối với chuyên ngành Việt Nam học và chuyên ngành Quản trị văn phòng;

c) Xây dựng chương trình các môn học, giáo trình để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các chuyên ngành ViệtNam học và chuyên ngành Quản trị văn phòng. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập, thực tế cho HSSV thuộc Khoa;

d) Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học của giảng viên; hướng dẫn NCKH cho HSSV;

đ) Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Khoa;

g) Phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường để quản lý, giáo dục rèn luyện HSSV do Khoa phụ trách;

h) Quản lý và sử dụng tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;    

i) Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.  

3. CÁC BẬC ĐÀO TẠO

- Trung cấp: Việt Nam Học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch); Quản trị Văn phòng, Hành chính – Văn thư

- Cao đẳng: Việt Nam Học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch); Quản trị Văn phòng.

4. CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

- Đào tạo trung cấp hệ chính quy tập trung

- Đào tạo cao đẳng hệ chính quy tập trung

5. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình:

- Xây dựng chương trình, đề cương chi tiết học phần

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập

- Tham gia các hội thảo, chuyên đề về đào tạo ngành Du lịch

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, cập nhật thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công tác giảng dạy và hỗ trợ rèn luyện kỹ năng nghề cho 

6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên.        

- Gắn nghiên cứu khoa học với hoạt động giảng dạy và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu đào tạo của các chuyên ngành.

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ