Khoa Nghệ thuật

1. Chức năng:

Trực tiếp quản lý chuyên môn, tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, chuyên ngành Đồ họa trình độ trung cấp và cao đẳng.

2. Nhiệm vụ:  

a) Tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Trường và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Khoa; Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Nhà trường;            

b) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo của Nhà trường đối với các chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật và chuyên ngành Đồ họa;

c) Xây dựng chương trình các môn học, giáo trình để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các chuyên ngành SP Âm nhạc, chuyên ngành SP Mỹ thuật và chuyên ngành Đồ họa; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập, thực tế cho HSSV do Khoa phụ trách;

d) Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học của giảng viên; hướng dẫn NCKH cho HSSV;

đ) Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Khoa;

g) Phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường để quản lý, giáo dục rèn luyện HSSV do Khoa phụ trách;

h) Quản lý và sử dụng tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách; 

i) Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.    

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ