Khoa Đại cương

1. Chức năng:

Trực tiếp quản lý chuyên môn, quản lý giảng viên giảng dạy các bộ môn thuộc Khối kiến thức đại cương; trực tiếp tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành SP Giáo dục thể chất, SP tiếng Anh trình độ trung cấp và cao đẳng.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Trường và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Khoa; Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Nhà trường;             

b) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các bộ môn thuộc khối  kiến thức đại cương và các học phần cơ sở ngành thuộc bộ môn Tâm lý – Giáo dục chung cho các ngành đào tạo trong Trường;    

c) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các bộ môn thuộc chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh; tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các khối không chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh trong toàn trường;      

d) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các bộ môn thuộc chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất (GDTC); tham gia giảng dạy môn GDTC cho các khối không chuyên ngành Sư phạm GDTC trong toàn trường; môn Đoàn – đội cho hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc và Mỹ thuật;       

đ) Xây dựng chương trình các môn học, giáo trình để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các học phần do Khoa phụ trách;  

e) Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học của giảng viên; hướng dẫn NCKH cho HSSV;

g) Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thuộc Khoa;

i) Phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường để giáo dục HSSV; 

k) Quản lý và sử dụng tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

 

l) Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Trang 1/2 (Tổng 6 tin)
Prev
[1]
2
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ