GIỚI THIỆU

a) Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong công việc quản lý, tổ chức khai thác hệ thống thông tin tư liệu, thông tin mạng Internet, các hoạt động của Thư viện; in ấn tài liệu, giáo trình nội bộ phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

b) Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý và khai thác thông tin nhằm cung cấp những tư liệu, số liệu cần thiết phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Nhà trường.

- Giải quyết và xử lý các loại tài liệu đúng nghiệp vụ thư viện, phục vụ thuận lợi cho việc tham khảo, nghiên cứu của cán bộ và HSSV.

- Lập kế hoạch và bổ sung nguồn tài liệu phù hợp với mục đích yêu cầu của bạn đọc và khả năng tài chính của Nhà trường.

- Quan hệ với các trung tâm và thư viện khác để trao đổi tài liệu, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hướng dẫn các nguồn tài liệu cho bạn đọc và các đơn vị trong Nhà trường.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sách quí, tạp chí, các văn bản dịch, các đề tài nghiên cứu khoa học v.v… theo quy định về lưu trữ và của Nhà trường.

- Phối hợp với Phòng QLKH&ĐBCL tổ chức các dịch vụ in ấn tài liệu, giáo trình nội bộ phục vụ cán bộ giáo viên và HSSV theo đúng các quy định của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm phát hành các bài giảng, tài liệu, các báo cáo khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý cán bộ, nhân viên trong đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; đồng thời tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, vật tư, tài sản được Nhà trường trang bị cho Thư viện.