Thông báo: Về việc xin ý kiến đóng góp “Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy 2017 của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang”

Ngày đăng: 08/03/2017 -00:37:34 AM

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐSP TW - NHA TRANG

______________

Số : 98/TB-CĐSPTWNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2017

  THÔNG BÁO

Về việc xin ý kiến đóng góp “Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy 2017

của Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang”

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quy định tại Điều 34 của Luật giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng: các cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh; Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang xây dựng Đề án tuyển sinh riêng 2017 của Nhà trường và đăng trên website www.sptwnt.edu.vn [Xem Dự thảo đề án] để xin ý kiến đóng góp của cá nhân, đơn vị.

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản vui lòng gửi về Trường theo địa chỉ :

Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, Đồng Đế - Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại : (058).3835081, (058).3830992 hoặc gửi qua địa chỉ email: minhcdtw@gmail.com

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cá nhân, đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Đăng website Trường;

- Lưu VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

 

Tin cùng loại đã đăng

Trang 1/19 (Tổng 93 tin)
Prev
[1]
2
19
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ